I AM SELBU


site specific cultural research project

Støttet av / funded by Trøndelag Fylkeskommune
Selbu, Norway 


Prosjektbeskrivelse

Jeg er Selbu i tre tablåer - et kulturelt forskningsprosjekt. Etter mange år i utlandet ser jeg på bygda jeg kommer fra, som mange andre bygder i Norge, med et trist blikk. Kulturarven er i ferd med å forsvinne og tilbake står coop og kiwi. Å komme tilbake til en liten bygd i Norge er også utfordring, som kunstner føler man seg ofte utenfor, dette prosjektet er derfor viktig for meg av flere grunner: for å finne min plass i bygda, forstå hvor det er jeg kommer fra, hva bygda er og hva det er som gjør den verdifull. Gjennom meg selv og Selbu som eksempel tar jeg også den norske bygda i nærmere øyesyn,  og vil bruke ulike hendelser, steder og tradisjoner fra bygda som underlag for kunstnerisk arbeide. Jeg har som mål å bruke mitt hjemsted for å utvikle meg som kunstner og ta tak i bygdas identitet for å skape større forståelse for og ønske om å ta vare på både den immaterielle og materielle kulturarven. Forutenom at det er relevant for meg personlig vil fordypningen ha like stor relevans for andre bygder som har de samme utfordringene som Selbu. Utflytting, sentralisering og forgubbing. For mange kreative er bygda ofte et ganske skummelt sted, man er utenfor og lite satt pris på. Ofte får man høre; ’-  ja det er nå bra di fe hell på.’
Og selv må jeg medgi at jeg føler meg ofte mer hjemme i Amsterdam enn jeg noen gang har gjort i Selbu, samtidig som jeg har en dyp rot i bygda og ønsker å finne meg til rette der. Med et kulturelt fordypningsprosjekt som omfavner bygdas vesen håper jeg arbeidet derfor vil treffe både meg og naboen min.


Visuelt vil jeg fordype meg i kulturelle tablåer som kommunikasjon.
Inspirasjon for de visuelle tablåene er persiske miniatyr tegninger og collager som illustrerer ulike situasjoner og landskap. 
Jeg vil bruke en tredjedel av stipendet på en reise til Iran, (Persia) for å undersøke sammenhengen mellom kulturelle tablåer og dagens landskap, samle visuelle referanser og observere hvordan historier er kommunisert og tatt vare på. Som en av de kulturelt rikeste stedene i verden med en stor kunnskap og stolthet rundt sine tradisjoner er det en viktig reise for å tilegne meg kunnskap rundt dette temaet og samtidig se nærmere på hva slags rolle de spiller i Iran i dag og undersøke hvordan dette språket kan brukes i en norsk kontekst.


Som kunstner og skribent med arkitektfaglig bakgrunn arbeider jeg med rommene vi omgir oss med og påvirkningskraften de har på oss. Et argument jeg ønsker å bruke for dette fordypningsprosjektet er at samfunn der håndverkeren er forsvunnet til fordel for plateprodusenten lider ikke bare på et visuelt plan, men også, på et intellektuelt plan. Med dette prosjektet tar jeg tak i beskrivende elementer fra stedet jeg vokste opp og setter de i et personlig og historisk perspektiv basert på tradisjonelle verdier og levesett.
Hva er det som er verdifullt med bygda? Hva gjør den spesiell? Hvorfor føler jeg tilknytning til dette stedet? 
Jeg ønsker ikke å repetere det narrativet bygda selges som i dag, - et lykkeland, men gå inn i andre definerende elementer og skape en ny kulturell verdi gjennom tekstuell observasjon og visuell fordypning fra mitt eget personlige ståsted.


Prosessresultat vil deles gjennom galleri Kullviksvingen i Selbu.


I am Selbu in three tableaus - a cultural research project. After many years abroad, I look at the village I come from, like many other villages in Norway, with a sad look. The cultural heritage is about to disappear and what remains are the coop and the kiwi. Coming back to a small village in Norway is also a challenge, as an artist you often feel outside, this project is therefore important to me for several reasons: to find my place in the village, to understand where I come from, what the village is and what it is that makes it valuable. Through myself and Selbu as an example, I also take a closer look at the Norwegian village, and will use various events, places and traditions from the village as a basis for artistic work. I aim to use my hometown to develop myself as an artist and grasp the village's identity in order to create a greater understanding of and desire to take care of both the intangible and material cultural heritage. Apart from the fact that it is relevant for me personally, the deepening will have just as much relevance for other villages that have the same challenges as Selbu. Relocation, centralization and aging. For many creative people, the village is often a rather scary place, you get easily a feeling of being ‘outside’ and that the work is brushed aside lacking ‘real’ value.'

And I myself have to admit that I have more times than not felt more at home in Amsterdam than I ever did in Selbu, while at the same time I have deep roots in the village and want to settle there as well. With a cultural research project that aims to find and embrace an essence of the village, I hope the work will speak to both myself and my neighbour.

Visually, I want to immerse myself in cultural tableaus as communication.

Inspiration for the visual tableaus are Persian miniature drawings and collages that illustrate various situations and landscapes.

I will spend a third of the grant on a trip to Iran, (Persia) to investigate the connection between cultural tableaus and today's landscape, collect visual references and observe how stories are communicated and cared for. As one of the most culturally rich places in the world with a great knowledge and pride of its traditions, it is an important journey to acquire knowledge about this topic and at the same time look more closely at the kind of role they play in Iran today and examine how this language can be used in a Norwegian context.


As an artist and writer with an architectural background, I work with the spaces we surround ourselves with and the influence they have on us. An argument I want to use for this immersion project is that societies where the craftsman has disappeared in favor of the record producer suffer not only on a visual level, but also, on an intellectual level. With this project, I take descriptive elements from the place I grew up and put them in a personal and historical perspective based on traditional values and ways of life.

What is valuable about the village? What makes it special? Why do I feel connected to this place?

I do not want to repeat the narrative the village is sold as today, - a land of happiness, but go into other defining elements and create a new cultural value through textual observation and visual immersion from my own personal point of view.


Process results will be shared through gallery Kullviksvingen in Selbu.


images


1. Rustam sleeps, while his horse Rakhsh fends off a tiger. Probably an early work by Sultan Mohammed, 1515–20 [Public domain]

2. Bath-house scenem,1495 by Kamāl ud-Dīn Behzād [Public domain]

3. Scene from Attar's Conference of the Birds, painted c. 1600 by Habibulla Meshedi [Public domain]


NEA GANKA
nea ganka / merlpren


merlpren / nea ganka


gumhelg: hållåskadd / kubbstol


faux fiction